COMPROMISOS QUE HAN DE PRENDRE ELS ALUMNES
 1. Assistir a totes les classes i activitats escolars (educació física, natació,…) amb puntualitat i portant el material i l’equipament necessari.
 2. Justificar per escrit els retards i les absències.
 3. No dur a l’escola objectes perillosos o poc apropiats: mòbils, walkmans, jocs electrònics, joguines…
 4. Respectar tots els companys, ajudar-los, tenir cura de no fer mal, jugar amb precaució, saber perdre…
 5. Tenir cura en tot moment de la conservació, bon ús i neteja de les instal·lacions i del material de l’escola. Respectar molt especialment el material dels companys, de la classe i de la biblioteca.
 6. Desplaçar-se per l’escola amb ordre i silenci i mantenir una actitud adequada a l’hora de sortir-ne (vestíbul).
 7. Demanar ajut en qualsevol conflicte que se’ls pugui presentar. (Tutor/a).
 8. Demanar permís, sempre amb causa justificada, per pujar a les classes.

 

COMPROMISOS QUE PODEN PRENDRE ELS PARES
 1. Vetllar perquè els nens siguin sempre puntuals.
 2. Vigilar les coses que porten a l’escola. No es poden portar: joguines, mòbils, walkmans, diners…
 3. Acostumar-los a parlar respectant als altres.
 4. Parlar amb el tutor/a abans de prejutjar les decisions del professorat.
 5. Controlar que el nen/a no romangui a l’escola fora de l’horari escolar, llevat de quan ha de realitzar alguna activitat.
 6. Controlar l’agenda i els treballs així com moderar l’ús de TV, ordinador, jocs electrònics…
 7. Educar-los progressivament a seguir una dieta equilibrada (menjar una mica de tot). *Caldrà seguir portant per esmorzar la fruita el dijous i un entrepà el dimarts.
 8. Mantenir una regularitat a l’hora d’anar a dormir i de llevar-se, perquè disposin d’un temps suficient de descans.
 9. Es recomana pel bon funcionament del curs, que tots aquells nens i nenes que presentin algun quadre de malaltia infecciosa, conjuntivitis, llèmenes (polls).. s’hauran de retenir a casa fins que es tingui la garantia mèdica de total normalitat. Vivim dominats pel temps. El treball ens absorbeix, i les preocupacions que ens emportem a casa ocupen les nostres hores lliures i afecten les nostres relacions personals. Tot i això, hem d’aprendre a trobar moments al llarg del dia per conviure amb els nostres fills, perquè l’àmbit familiar és el lloc idoni per a què el nen/a es desenvolupi harmoniosament.
 10. Educar amb la llibertat, el respecte i la solidaritat, comporta un esforç continu per part dels pares. Sobretot, suposa escoltar els fills, dialogar amb ells, ensenyar-los a aportar arguments i a valorar els dels altres.

 

 

L' esforç, la responsabilitat, el respecte, la cooperació i la solidaritat son claus per al creixement dels nostres alumnes..