• Cicle Inicial : nens i nenes de 7 i 8 anys
 • Cicle Mitjà : nens i nenes de 9 i 10 anys
 • Cicle Superior: nens i nenes de 11 i 12 anys
 • Ajudar, progressar i consolidar l’autonomia personal del nen i acceptar-se tal com és.
 • Resoldre situacions o necessitats senzilles de la vida quotidiana, aplicant estratègies per la resolució dels conflictes i les dificultats com l’assaig i l’error.
 • Estimular la capacitat d’autoaprenentatge: aprendre a aprendre.
 • Saber entendre i escriure missatges orals i escrits tant en català com en castellà i anglès utilitzant com a llengua vehicular el català.
 • Aplicar les matemàtiques a situacions de la vida real i assolir les operacions matemàtiques bàsiques intentant reforçar el raonament i la lògica (jocs de problemes, tangram, sudokus, escacs…)
 • Conèixer el seu medi físic, natural, social i cultural i vincular aquests aprenentatges a la cultura popular , de festes de Catalunya i d’arreu de l’estat , abarcant si s’escau els països de procedència d’algun dels alumnes.

 

 • Atenem la diversitat de cada nen/a amb grups flexibles i atenció individualitzada.
 • Reforcem la lectura diària, la comprensió lectora i seguim un Pla Lector.
 • Treballem de manera globalitzada i comuniquem els nostres aprenentatges amb diferents eines: exposicions orals, videos, blocs i altres aplicatius.
 • Realitzem projectes de treball, on l’alumne construeix coneixement. La implicació i participació activa de les famílies és de gran ajut.
 • Reforcem l’anglès amb auxiliars de conversa a totes les etapes.
 • Es complementen els aprenentatges amb sortides didàctiques mensuals.
 • Recursos digítals a totes les aules

 

  Dins l’horari lectiu es realitzen diferents activitats:
 • Natació
 • Patinatge sobre gel
 • Esqui
 • Dansa Ara
 • Sardanes
 • Escacs
 • Tallers de teatre
 • Colònies
 • Sortides pedagògiques mensuals
 • Viatge final d’etapa
 • Tallers matemàtics i de llengua